Trafiksystem ska vara kundens förstahandsval av vägnära trafiklösningar där lönsam tillväxt och minskat klimatavtryck är incitament för verksamheten.

Affärsidé

Vi är marknadens starkaste och bästa nischföretag inom vägnära trafiksystemslösningar där el och styrning är huvudkomponenter. Vi utför entreprenader, drift och underhållskontrakt samt medverkar vid utveckling av kunders affär/miljö.

Värdegrund
Vi visar vägen genom egenansvar, trygghet och samarbete


Certifikat

Trafiksystem Västs Verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet. Det innefattar processer, rutiner, policydokument, checklistor, instruktioner och mallar. Verksamhetssystemet är utformat utifrån kraven i ISO 9001, 14001, 45001 samt AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem som hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.


Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.