Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem.

 

Arbetsmiljöarbete innebär för oss:

– Nöjda medarbetare.

– Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
– Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att det ger betryggande säkerhet.
– Alla medarbetare har ansvar att följa vägvisare, fastlagda arbetssätt, använda personlig skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i det dagliga arbetet till arbetsledningen.
– Skriftlig riskbedömning skall göras före alla uppdrag. Vid entreprenader genomförs även skyddsronder under pågående uppdrag.

CERTIFIKAT

Trafiksystem Västs Verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalité, miljö samt hälsa och säkerhet. Det innefattar processer, rutiner, policydokument, checklistor, instruktioner och mallar. Verksamhetssystemet är utformat utifrån kraven i ISO 9001, 14001 samt AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vårt ledningssystem hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.


Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.