Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.

 Säkerhet innebär för oss:

– Vi ska utforma och utföra säkra, underhålls- och skötselvänliga anläggningar.
– Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
– Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
– Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
– Elmaterial som används ska uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
– För arbeten som kräver elarbetsansvarig, det vill säga arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, ska elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
– Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis

Certifikat

Trafiksystem Västs Verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalité, miljö samt hälsa och säkerhet. Det innefattar processer, rutiner, policydokument, checklistor, instruktioner och mallar. Verksamhetssystemet är utformat utifrån kraven i ISO 9001, 14001 samt AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vårt ledningssystem hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.


Arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem.