Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vårt ledningssystem hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.

Miljöarbete innebär för oss:

– Vi strävar efter att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 
– Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning.
– Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
– Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering. Vi är bra på miljö, men vi vill bli ännu bättre.
– Vi arbetar ständigt med förbättringar och miljömål.

Certifikat

Trafiksystem Västs Verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalité, miljö samt hälsa och säkerhet. Det innefattar processer, rutiner, policydokument, checklistor, instruktioner och mallar. Verksamhetssystemet är utformat utifrån kraven i ISO 9001, 14001 samt AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem.Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.